biển nhật lệ

5 ngày 4 đêm biển nhật lệ
4 ngày 3 đêm biển nhật lệ
3 ngày 2 đêm biển nhật lệ
3 ngày 2 đêm biển nhật lệ