biển thiên cầm

3 ngày 4 đêm biển thiên cầm
4 ngày 3 đêm biển thiên cầm