sầm sơn

2 ngày 1 đêm hòn trống mái
3 ngày 2 đêm Hà Nội
4 ngày 3 đêm Ninh Bình