4 ngày 3 đêm biển nhật lệ
3 ngày 2 đêm biển nhật lệ
3 ngày 2 đêm biển nhật lệ
2 ngày 1 đêm hòn trống mái
3 ngày 2 đêm Hà Nội
4 ngày 3 đêm Ninh Bình
5 Ngày 4 Đêm Hàn Quốc
1 15 16 17 18 19