Tour Miền Bắc

2 ngày 1 đêm Hạ Long
01 ngày Ninh Bình
1 ngày chùa hương
1 ngày Quảng Ninh
1 ngày Hạ Long
1 ngày Hà Nội
2 ngày 1 đêm Hạ Long
3 ngày 2 đêm Hạ Long
3 ngày 2 đêm Hạ Long
3 ngày 2 đêm Hạ Long
2 ngày 1 đêm Hạ Long
1 ngày động phong nha
1 2 3