Dưới 500.000 VNĐ

2 ngày 1 đêm Hà Nội
1 Ngày chùa hương