Tour Miền Trung

3 ngày 2 đêm Đà Nẵng
4 ngày 3 đêm Đà Nẵng
3 ngày 2 đêm Đà Nẵng
2 ngày 1 đêm Đà Nẵng
1 ngày động thiên đường
1 ngày Đà Nẵng
1 ngày cù lao chàm
1 ngày Đà Nẵng
3 ngày 2 đêm Đà Nẵng
1 2 3 4 6